ქვემოთ მოცემულ ტექსტში სიტყვები “თქვენ” და “მომხმარებელი” ნიშნავს ვებ-გვერდზე შემოსულ ნებისმიერ სტუმარს. გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ მოხმარების წესებს.

1. ზოგადი პირობები

წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები (შემდგომში “მოხმარების წესები”) არეგულირებს შპს “მულტილაინ“-ის askme ვებ-გვერდს (www.askme.ge), რომლის ძირითადი ადგილსამყოფელია საქართველო, ქ. თბილისი, 0162, 41 წყნეთის გზატკეცილი. ს/კ 404935086. თქვენს მიერ www.askme.ge ვებ-გვერდზე შესვლა და ამ ვებ-გვერდზე ან მისი მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ თქვენ თანახმა ხართ შეასრულოთ მოხმარების ამ წესებით დადგენილი პირობები.

2. შეზღუდვები ვებ-გვერდის გამოყენებაზე.

3. საავტორო უფლება და სავაჭრო ნიშნები

4. შესაძლო შეფერხებები ( წყვეტები ) მომსახურებაში